Chicken dishes

Chicken Kakka Roti

wp-15923064795567499974803055200676.jpg

Irani Pola / Malabar Pola

wp-15885211818086531167500834170101.jpg

Chicken Oats

img_20200331_180141_6794168427320855744952.jpg

HaraBhara Chicken

wp-15809017133305321237505612886984.jpg

Chicken Seekh Kabab

wp-15795183974645934845322618758610.jpg

Malabar chicken kurma

20191117_1508165400802018853140834.jpg

Nadan Kozhi Curry / traditional Chicken Curry

watermark_2019-10-14-15-53-446608673048948511874.jpg

Chicken Ghee Roast

20190916_1549256432777132075838495.jpg

Mangalore style chicken curry

WaterMark_2019-07-09-11-08-43.jpg

Chicken chilly gravy

WaterMark_2019-07-02-10-10-48.jpg

Methi Chicken

watermark_2019-04-08-14-57-215510019112690757079.jpg

Broasted chicken

20180810_162440.jpg

 Chicken 65

watermark_2018-10-04-15-29-546875114484802256308.jpg

Chicken Kabab Balls

watermark_2018-10-27-15-06-478915496038443067274.jpg

 Chicken fry

watermark_2018-08-22-00-22-288760214324688057473.jpg

Chicken green curry

watermark_2018-08-23-21-04-263549485691761106282.jpg

Chicken Chilly

watermark_2018-09-02-15-42-597885534255761837418.jpg

Chicken in coconut gravy

watermark_2018-09-02-15-43-352640354208714545156.jpg
Badami Chicken Kabab

watermark_2018-09-25-08-10-134089852573490531580.jpg

 

Murg chatpata kabab

WaterMark_2019-01-15-23-03-23.jpg

Chicken Butter Masala

watermark_2019-01-29-08-59-12543016757629202597.jpg

Chicken hariyali kabab

WaterMark_2019-01-26-15-28-04.jpg